Wandelen door de Geest

‘En ik zeg: Wandelt door de Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet.’
Galaten 5:16

Geest en vlees in de mens duidt op een tegenstelling. Met Geest wordt bedoeld: het nieuwe levensbeginsel, gewerkt door de Pinkstergeest in de wedergeboorte. Met vlees: de natuurlijke verdorvenheid, die de wedergeborene nog aankleeft. Aldus de kanttekeningen van de Statenvertaling.
Een wedergeborene is een twee-mens. Let wel: geen twee ikheden.
Dat niet! Maar wel: de oude mens en de nieuwe mens.
De oude mens moet al meer sterven en de nieuwe al meer opstaan(HC Zondag 33). “Wandelt door de Geest.” Wordt dit beoefend, dan heeft de wereld geen waarde meer en de zonde geen kracht meer! “Wandelt door de Geest”. In eigen kracht gaat dit niet! Ook al staat het in de gebiedende wijs! De dagelijkse repetitie is: “Zonder Mij kunt gij niets doen”(Joh. 5:15).
De Geest van Pinksteren is nodig! “Wandelt door de Geest.” Het is toch het levensdoel van Gods kind! Leven voor de hemel en niet voor de aarde. De zonde bestrijden en niet eraan toegeven! De Heere bedoelen en niet zichzelf. Sterven aan Adam en leven uit Christus! Sterven aan Mozes (de wet) en huwen met Christus! “Uw vrucht is uit Mij gevonden”(Hosea 14:9). Er wordt gesproken van wandelen. Dat betekent rustig de tijd er voor nemen. Zo is het. De tijd die we krijgen van de Heere is voor Hem en niet voor de zonde. Hoe verschrikkelijk als heel onze levenstijd doorgebracht wordt in het volbrengen van de begeerlijkheden des vleses!
Doe dit niet, zegt Paulus. Maar alweer: wat is een mens, ook een wedergeboren mens in zichzelf? Zwak, zeer zwak. En daar komt dan ook nog vlees en wereld bij! Paulus zelf heeft dit goed geleerd als hij zegt in Romeinen 7:15 “Want het goede dat ik wil, doe ik niet, en het kwade dat ik niet wil, dat doe ik.”
Paulus heeft goed geleerd wie hij is in zichzelf: Vlees, vlees en nog eens vlees. “Maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde”(Rom. 7:14). Maar aan de andere kant heeft de levende Kerk een sterke begeerte om door de Geest te wandelen! Sterker nog: het is zijn levensdoel. Maar hij kan het niet. Het is een zuchten om de Geest door de Geest! ‘En volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet.” Wat moet ik daaronder verstaan? Alles wat voortvloeit uit mijn verdorven Adamitisch bestaan. De zonde in ons is als een giftig beest en als een smeulend vuur! Dring alstublieft door tot de kern! We doen geen zonde alleen, maar we zijn zonde!
Tegenwoordig verheerlijkt men de zonde, omdat zij zonde is! Dat is de duivel gelijkvormig! Velen zien het vandaag niet meer zitten. Men is in de ban van het doemdenken! Het leven is zinloos, zo zegt men. De wijsgeer Schopenhauer zei: “De enige zin van het leven is het leven niet te willen.”
Een kind van God begeert het leven uit Christus, Die gezegd heeft: “Ik ben het leven.” “En volbrengt de begeerlijkeden des vleses niet.” Denk niet alleen aan zonde en ongerechtigheid. Dat natuurlijk ook. Maar daartoe behoort alles wat geen God en geen Christus is. Daartoe behoort ook alle geblankette godsdienst. Want zij zijn niet afgesneden van Adam. Zij hebben nooit gedronken uit de geestelijke Steenrots Christus. Zij hebben nog nooit honing gegeten uit de Leeuw! Zij hebben nooit oprechte begeerte gehad om door de Geest te wandelen! Deze begeerte staat niet in hun vaandel geschreven!
Ontdekkende genade leert uitroepen: “Heere, ik zou niets anders begeren dan door de Geest te wandelen, maar ik lig bedolven onder het verderf der zonde! Het is mijn aard om U te wederstaan en mijn vlees te koesteren in plaats van het te kruisigen. Het is niet mijn aard om door de Geest te wandelen maar wel om de begeerlijkheden des vleses te volbrengen!” Hoe meer zij dit mogen inleven, des te meer wandelen zij door de Geest! Des te dringender de bede: “Kom, Schepper! Geest” Na dit leven is de oude mens voor goed afgestorven en zal het zijn: God alles in allen!
Mijn onbekeerde lezer: Laten de zonden u niet boeien en bekoren. Noch de wereld, die niet anders is dan een opeenstapeling van ijdelheden. Kortom: volbreng niet langer de begeerlijkheden des vleses! Maar bid of de Heere door Zijn Heilige Geest voorspoedig wil rijden in uw leven op het witte paard van Zijn overwinning!

Wijlen ds. P. Beekhuis

Geplaatst in Meditaties.