JEZUS GROOT?

Deze zal groot zijn…’
Lukas 1:32a

Wat willen wij mensen toch graag groot zijn! Bij kinderen zit het er al vroeg in. Ze kunnen naar hartelust dromen over hun toekomstig beroep bijvoorbeeld. Dat is een normale zaak. Toch is de drang om groot te zijn lang niet altijd onschuldig. Er speelt vaak zoveel zelfverheffing doorheen, zoveel begeerte naar rijkdom, macht en aanzien. Onze zonde en ellende is er mee begonnen dat we groot wilden zijn, ja als God wilden zijn. Uiting van vreselijke hoogmoed! Opmerkelijk is dat onze tekst van de komende Verlosser zegt: ‘Deze zal groot zijn.’
Klopt dit wel?
Maria heeft hoog bezoek gekregen. De engel Gabriël staat plotseling in haar kamer. Hij groet haar uitbundig. Hierdoor raakt Maria diep ontroerd. Dan zegt de engel: ‘Vreest niet, Maria, want gij zult bevrucht worden en een Zoon baren en zult Zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genaamd worden.’ Wat een geweldige boodschap! Veel stof om over na te denken voor Maria. De grote Koning, de beloofde Zaligmaker, zal geboren worden. Maar klopt het wel dat Deze groot zal zijn? In ieder geval is er op dit moment niets van grootheid te bespeuren. Nazareth is een onbetekenend gehucht. Maria is een eenvoudig meisje, dat in een eenvoudig huis woont. Straks, bij de geboorte van Jezus, is alles uiterst eenvoudig: de stal, de schamele doeken, het kraambezoek van de herders (mannen aan de rand van de samenleving). Ook tijdens Zijn omwandeling op aarde ontbreekt het Hem aan
grootheid: geen plaats waar Hij het hoofd kan neerleggen. Aan het kruis sterft Hij een schandelijke en smadelijke dood. Wat een pijnlijk raadsel heeft Maria toen moeten verwerken! Bovendien zijn Jezus’ volgelingen eenvoudige mensen zonder enige invloed. De troon van David is net hersteld in Israël, toen niet en nu niet. Er lijkt niets van terechtgekomen te zijn van de belofte dat Jezus groot zal zijn.
Ten volle waar
Toch, ondanks de schijn van het tegendeel, zijn de woorden van de engel waarheid. Jezus is inderdaad groot geworden. Juist doordat Hij vrijwillig klein en gering wilde worden. Hij kwam op aarde om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En met dat werk gaat Hij nog altijd door. Wat schittert Zijn liefde en macht hierin uit! Er zijn door de eeuwen heen miljoenen mensen gekomen die Jezus als hun Verlosser leerden kennen en erkennen, lief krijgen en aanbidden. Een bewijs van Zijn onvergetelijke grootheid. Ook nu zullen er mensen komen die Jezus hun heil, hun hoogst geluk beschouwen en die Hem belijden als hun Heere. Hij is een groot Koning, die zonder onderdanen niet zijn kan. Aan Zijn Koningschap zal geen einde zijn. En welke vorsten ooit het aard’rijk moog’ bevatten, wie van hen is met deze grote Koning gelijk te schatten?
Zo laat Hij Zich kennen
Als deze grote Koning met Zijn Geest in ons leven komt, leren we met een verbroken hart voor Hem buigen. We gaan dan ook de grootheid van Koning Jezus ontdekken. Onze ogen en ons hart gaan voor Hem open. We leren zien hoe groot Zijn ontferming is voor onwaardigen. We gaan beseffen hoe groot Hij is in Zijn geduld en in Zijn trouw. Wat is Hij groot daarin dat Hij voor de zondeschuld van Zijn volk eenmaal betaald heeft! En wat groot is Hij dat Hij ons reinigt van onze dagelijkse zonden. Groot is Hij ook omdat Hij verloren schapen terugbrengt naar de schaapskooi. Groot is Hij als Voorbidder van arme zondaren die in zichzelf geen enkele waardigheid of pleitgrond overhouden. Groot is Hij om verdorven mensen te vernieuwen naar Zijn beeld. Groot is Hij om zwakke mensen te sterken in de strijd tegen de zonde, de duivel en de wereld. Groot is Hij om al de zijnen door lijden heen tot heerlijkheid te
brengen. Als u deze grote Koning zó mag kennen, roem dan toch in Hem en prijs Hem aan bij anderen. Als u nog altijd aan Hem voorbijging, val Hem vandaag nog te voet! Dan zal Hij grote dingen bij u doen. Als u aangevochten wordt of Hij uw schuld vergeven wil, heb dan grote en goede gedachten van de grote Verlosser. Er zijn geen grenzen aan Jezus’ macht voor elk die wonderen van Hem verwacht.
En straks
We vieren binnenkort Kerstfeest. Dan zien we terug op de eerste komst van de grote Koning, maar we zien ook vooruit naar Zijn wederkomst in majesteit en heerlijkheid. Dan zal Zijn grootheid duidelijk openbaar komen voor vriend en vijand. Tot u en jou en mij komt de klemmende vraag: wie zal op de grote morgen juichen om Zijn heerlijkheid? Maar ook: wie zal op die grote morgen vluchten voor Zijn majesteit?
Ds. W. van Sorge

Geplaatst in Meditaties.