Het volgen van de Heere Jezus heeft consequenties

“En het geschiedde op de weg, als zij reisden
dat één tot Hem zeide: Heere, ik zal U volgen, waar
Gij ook heengaat. En Jezus zeide tot hem: de vossen
hebben holen en de vogels nesten; maar de Zoon des
mensen heeft niet, waar Hij het hoofd nederlegge.”
Lucas 9: 57 en 58

Een enthousiaste reactie
De Heiland is met Zijn discipelen op reis. Dan komt er iemand tot Hem, die zegt: ‘Heere ik zal U volgen, waar Gij ook heen gaat’. De man is diep onder de indruk van de woorden en de wonderen, die de Heere heeft verricht. Hij is enthousiast over alles, wat hij van de Heiland gezien heeft en gehoord. Openlijk verklaart hij bij zo’n Meester te willen horen en overal Zijn volgeling te willen zijn. Wat een verschil met anderen, die jaar en dag onder het Woord van God hebben gezeten, maar nergens warm voor zijn te krijgen. De hemel verkwikt hen niet en de hel verschrikt hen niet. Ze zijn lauw en slap ten aanzien van de Bijbel en Christus. Heeft het Woord van God u, jou al eens geraakt? Is het voornemen al eens geboren om de Heiland te willen volgen? Of nog nooit? Ga dan met die nood en lauwheid, kilheid en slapheid tot de Heere. Op een gebed kan en wil Hij nog wonderen doen. Maar haast u wel, opdat u, jij niet voor eeuwig met de ongelovigen omkomt.

De Heere Jezus wil ons eerlijk behandelen
‘Heere, ik zal U volgen, waar Gij ook heengaat.” Deze spontane reactie moet de Heiland wel goed gedaan hebben, temeer daar er ook velen waren, die niets van Hem wilden weten. Die Hem verachtten. Maar wat antwoordt de Heere Jezus nu? Wel. Hij zegt niet ‘ja’ en niet ‘nee’. Hij zegt: ‘De vossen hebben holen, en de vogels des hemels nesten; maar de Zoon des mensen heeft niet, waar Hij het hoofd nederlegge.’ Is dat niet een geestelijke domper voor de person, die de Heere hier wil volgen? Weet u, de Heiland wil ons eerlijk behandelen. Hij doet niet mee aan misleidende reclamecampagnes. Hij zegt heel eerlijk, wat het volgen van Hem inhoudt. Willen we de Heiland volgen, dan dienen we te luisteren naar wat de Bijbel zegt over het komen achter Hem aan. Dat houdt in: wedergeboorte, bekering en kruisdragen achter de Heiland aan. Dat betekent, dat door m’n hoogmoedige ik een streep moet en dat de Heere Jezus de belangrijkste in mijn leven dient te worden. De Heiland wijst de man, die tot Hem komt niet af. Dat doet de Heiland nooit, wanneer iemand tot Hem komt met het voornemen om Hem te volgen. Echter de Heere brengt deze man wel eerlijk de consequenties onder ogen, die aan het volgen van Jezus verbonden zijn.

Door lijden tot heerlijkheid
De persoon uit de tekst, die de Heiland volgen wil, meent dat het met Christus rechtstreeks zal gaan naar de heerlijkheid, naar de overwinning. Daar tegenover stelt de Heere Jezus Zijn Woord, dat wat de dieren nog hebben – een schuilplaats, een rustplaats – dat Hij, de Zoon des mensen, dat niet heeft. Eerst moet Hij Zich als Borg voor arme zondaren vernederen tot in de kruisdood, de zondeschuld betalen en dan zou God de Vader Hem uitermate verhogen. Dit diepe lijden als Borg voor Zijn kerk, tekent Christus in de tekst. De vossen hebben nog een hol, een toevluchtsoord. De vrij rondvliegende vogels hebben nog een nest, een rustplaats. Maar de Heere Jezus niet. Hij heeft niet, waar Hij het hoofd neerlegge. Hij, Die alle schepselen ver te boven gaat, heeft in Zijn vernedering nergens een echt thuis, nergens een rustplaats. Geen plaats voor Hem in de herberg te Bethlehem. Geen plaats in Nazareth bij Zijn stadgenoten. Geen plaats voor Hem bij de geestelijke leiders. Geen plaats voor Hem bij het volk: “kruist Hem, kruist Hem’. En daar hangt Hij tussen hemel en aarde, van mensen en van God verstoten. Waarom? Wel, opdat gevallen adamskinderen tot God gebracht zouden kunnen worden en voor eeuwig zouden mogen ingaan in het huis des Vaders met zijn vele woningen. Hij wilde als Borg de plaats innemen van doodschuldige mensen, opdat zij gered zouden kunnen worden van de zondeschuld en het oordeel en voor eeuwig met God verzoend zouden kunnen worden.

Recht zicht op ’s Heilands lijden nodig
We kunnen nooit echt de Heere Jezus volgen als we geen recht zicht hebben op Zijn lijden. Hebt u, heb jij er al oog voor gekregen? Dan belijden we: ik deed door mijne zonden U al die jammeren aan. Dan krijgen we de Heere Jezus lief zo lief en zo nodig als onze Borg en Zaligmaker, Die ons zalig maakt van onze zonden en ons verenigt met God. We leren de toevlucht te nemen tot Christus met onze zonden en ellenden en mogen vrede ontvangen met God de Vader. Dan heb je hier nog wel te maken met de oude mens, maar door Christus’ kracht sterft die hoe langer en hoe meer af en staat de nieuwe mens steeds meer op. Ze zullen mij gaan haten, omdat ze ook mijn Meester gehaat hebben. Echter Hij zegt: “Hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.”

Ds. H. H. de Haan

Geplaatst in Meditaties.