Algemeen

Kerkgebouw

Christelijke Gereformeerde Kerk: “Rehoboth”
Rode Landsweg 1
8085 SL Doornspijk
Tel.: 0525-661592

 Instituering en bediening

De gemeente is geïnstitueerd op 22 juli 1933 door ds. B. Oosthoek.
Voorheen werd de gemeente bediend door de predikanten ds. J. van Doorn (1963-1973), ds. P. van Zonneveld (1977-1984), ds. J.H. van Dijk (1986-1989), ds. D. Slagboom (1990-1994) en ds. G. Bouw (1995-2004).
Sinds 12 sept. 2008 dient ds. B.L.C. Aarnoudse de gemeente.

De kerkenraadsvergaderingen worden meestal gehouden op de tweede dinsdagavond van de maand. Bij bezoek graag van te voren melden.

Vragen om voorbede of dankzegging kan bij de predikant of de scriba.

Bij geboorte, huwelijk en overlijden graag zowel een kaart sturen aan de predikant als ook aan de scriba.

De wijk-indeling van de ouderlingen is vermeld vóór in het kerkblad. Een wijk bestaat uit de leden die beginnen met één van de letters die bij de betreffende ouderling zijn aangegeven.

In de maand maart wordt er een gemeente-avond gehouden, waarop het financiële verslag wordt besproken.
Op deze avond zijn al de volwassen leden welkom.

In de maand april wordt de manslidmatenvergadering gehouden, waarop de verkiezing van ambtsdragers plaats vindt.
Op deze avond zijn de belijdende mannelijke leden welkom.

Aan het begin van het vergaderseizoen wordt een avond belegd waarop met de besturen van de zondagschool, verenigingen en kringen afspraken worden gemaakt over het nieuwe seizoen (openings- en sluitingsavond, Kerstzangavond).

Erediensten

Op de zondag en de Christelijke gedenkdagen begint de morgendienst om 9.30 uur en de middagdienst om 14.15 uur.
Op de Goede Vrijdag en de Oudejaarsavond beginnen de diensten om 19.30 uur.
Op de biddag en de dankdag beginnen de diensten om 14.15 en 19.30 uur.

Catechisaties

De catechisaties worden op maandagavond gegeven.
De indeling van de groepen en de tijden waarop de verschillende groepen worden verwacht, worden bekend gemaakt in het kerkblad.

De avond waarop belijdeniscatechisatie wordt gehouden, wordt afgesproken met de catechisanten zelf.

Ouderenmiddag

In de periode oktober t/m april wordt zo mogelijk elke maand op een woensdag de ouderenmiddag gehouden.
Alle ouderen zijn daarbij van harte welkom.
Op deze middagen wordt een meditatie gehouden en is er ruimschoots gelegenheid elkaar te ontmoeten.
Op één van de middagen nodigen we iemand uit die een presentatie houdt.

Bijbelkring

In de periode oktober t/m april wordt op een woensdagavond de Bijbelkring gehouden waarop de predikant of een kerkenraadslid een inleiding houdt, waarna er met elkaar over door-gesproken wordt.