Archief

Nochtans

“Wie is er onder ulieden die de HEERE vreest? Die naar de stem Zijns Knechts hoort? Als hij in de duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwe op de Naam des HEEREN en steune op zijn God. “ Jesaja 50:10 Een rechtstreekse vraag aan het begin van deze meditatie: ‘Vreest u de Heere?’ […]

Posted in Meditaties | Reacties uitgeschakeld voor Nochtans

Van hart tot hart

‘Zo Gij, HEERE, de ongerechtigheden gadeslaat; HEERE, wie zal bestaan? Maar bij U is vergeving….’ Psalm 130:3 ‘In de psalmen zie je de heiligen in het hart. ‘ Die woorden zijn overbekend. Hoe komt het toch dat juist in de psalmen mensen ons zo’n blik gunnen in het hart? Zou de reden niet zijn dat […]

Posted in Meditaties | Reacties uitgeschakeld voor Van hart tot hart

Gods geboden

“Zijn geboden zijn niet zwaar!” 1 Johannes 5:3 Is dit niet een opmerkelijk woord? Gods geboden zijn niet zwaar? En zij vragen toch zoveel! Ze zijn zo alles omvattend! Om nu maar te blijven in de gedachtekring van Johannes, de apostel der liefde: Gods geboden vragen een liefde tot de Heere met geheel ons verstand, […]

Posted in Meditaties | Reacties uitgeschakeld voor Gods geboden

Onbekende schuld

“En het zal hun vergeven worden, want het was een afdwaling en zij hebben hun offerande gebracht.” Numeri 15:25m In het woord afdwaling gaat het hier eigenlijk over het onwetende zondigen. Dat is dus zonde te doen zonder te weten dat het zonde is. En er is niemand onder ons, die aan deze zonde niet […]

Posted in Meditaties | Reacties uitgeschakeld voor Onbekende schuld

Geloven

“Die dan zijn woord gaarne aannamen….” Handelingen 2:41a Aannemen is geloven en geloven is aannemen. Petrus en de andere apostelen hadden gesproken. Petrus voorop! Hij stond nu tegenover een grote menigte van mensen. Hij stond niet in het vlees, maar vervuld met de Heilige Geest. Toen hij in het vlees verkeerde, vluchtte hij voor een […]

Posted in Meditaties | Reacties uitgeschakeld voor Geloven

Zalig worden.

‘…en de kracht Zijner opstanding” Filippenzen 3:10 De apostel Paulus schrijft over de kracht van de opstanding van Christus. Hoe groot die kracht is blijkt op de Paasmorgen. Christus opstandingskracht gaat boven alle aardse krachten en machten uit. Christus was gebonden in de banden van de dood. Wie kan die kracht stukbreken. Groot en alles […]

Posted in Meditaties | Reacties uitgeschakeld voor Zalig worden.

Door God opgewekt

“En uit de graven uitgegaan zijnde na Zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen.” (Mattheüs 27:53) Een merkwaardig gebeuren wordt ons in de bovenvermelde tekst beschreven. Bij het sterven van de Heere Jezus op de Goede Vrijdag gaf God de Vader via een aantal tekenen getuigenis van de dood van […]

Posted in Meditaties | Reacties uitgeschakeld voor Door God opgewekt

De profetie van Kajafas

“…dat het ons nut is, dat één mens sterve voor het volk, en het gehele volk niet verloren ga.” Johannes 11:50 In zijn rede voor het Sanhedrin spreekt Kajafas ware woorden. Hij beseft in de verste verte niet wat hij zegt, maar God gebruikt hem om in enkele woorden de kern van het Evangelie onder […]

Posted in Meditaties | Reacties uitgeschakeld voor De profetie van Kajafas

Gebed in tijden van pest en besmettelijke ziekten.

“Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, Zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ik zal tot de HEERE zeggen: Mijn toevlucht en mijn Burcht; mijn God, op Welke ik vertrouw. Want Hij zal u redden van de strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie” Psalm 91:1-3 “O , heilige en rechtvaardige God, […]

Posted in Meditaties | Reacties uitgeschakeld voor Gebed in tijden van pest en besmettelijke ziekten.

Op weg naar waar we ons thuis voelen

…want de mens gaat naar zijn eeuwig huis,.. Prediker 12:5 Onderweg! Waarheen? Iemand kreeg van zijn arts een slechtnieuwsbericht. Zijn ziekbed zou zijn sterfbed worden. Tegen een vriend die hem in die dagen bezocht, zei hij: “nu gaat het erop aan komen.” Het zou sterven worden en sterven betekent God ontmoeten. Toch was ik het […]

Posted in Meditaties | Reacties uitgeschakeld voor Op weg naar waar we ons thuis voelen