Het water des levens om niet

`Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke` Johannes 7:37

Wij ontmoeten de Heere Jezus in Johannes 7 op het Loofhuttenfeest. Een van de ceremoniën op dat grote feest was
dat er water gebracht werd naar de tempel. Dat werd gehaald uit de vijver Siloam, die via een tunnel verbonden was met een waterbron. Het gebeurde in optocht. Vooraan liepen twee priesters, die twee gouden kruiken droegen om water te halen.Op het tempelplein, bij het altaar, werd het water uitgegoten. Gedurende heel deze ceremonie zong het volk de woorden uit Jesaja 12: `Gijlieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils.` Elke dag werd dit gedaan. En dan dacht het volk Israël aan Gods bewaring en onderhouding in de woestijn. Toen bracht de HEERE in dat dorre oord ook rivieren, vol van water, uit de steenrots voort! Maar….wie heeft de betekenis ervan verstaan? Wie van al die mensen op het feest zag verlangend uit naar het Water des Levens? Was de steenrots in de woestijn geen heenwijzing naar de Heere Jezus Christus? Paulus zegt in zijn brief aan de Korinthen: `En de
steenrots was Christus`! Hij is het Water des Levens. Hij ziet wat het volk doet in de tempel. En Hij weet dat er velen zijn die het niet verstaan. En daarom staat Hij daar, te midden van het volk, en dan roept Hij met luide stem: `Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke.`
Een rijke uitnodiging voor mensen die dorsten naar het Water  des Levens. Dit dorsten geeft een gemis aan van iets dat we werkelijk nodig hebben. Een gemis vanuit een leeg hart, dat schreeuwt om vervulling. Het is ten diepste het gemis van God. Begrijpt u Psalm 42 ook zo goed? Als een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God.` Dan hebt u een geestelijk gebrek! Dan weet u wat het is om vervreemd van God te zijn. U kunt de afstand tussen God en uzelf niet overbruggen, want de zonden en de schuld liggen ertussen. En toch….u verlangt zo naar God! Maar o, die zonden. Wat een smart! Wat een onmogelijkheid! Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Is er nog een middel om aan de verdiende straf te ontkomen? Zou ik nog in genade aangenomen worden? Hoor dan het Evangelie! God zegt: `Er is een plaats bij Mij! Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.` Als ontdekte zondaren dat gaan horen, wordt hun dorsten nog sterker, nog inniger. Er is niet alleen een dorst naar God, maar
ook naar de Heere Jezus: `Geef mij Jezus, of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf.
`Kunt u ook niet meer buiten Hem leven? Hij komt tot u en Hij nodigt u tot Hem te komen. `Zo iemand dorst, die kome tot Mij…`
Wat staan daar toch mooie voorbeelden van in de Bijbel. Zondaren die komen tot Christus. Nee, dat kunnen ze niet in eigen kracht. Het is een gave van de HEERE alleen. `Niemand kan tot Mij komen`, zegt de Heere Jezus, `tenzij de
Vader hem trekke.`
God, de Vader trekt zondaren uit de duisternis tot het Licht der wereld. De Heilige Geest zal dan vrijmoedigheid geven om te komen. Nee, niet letterlijk, met uw voeten, maar het wil zeggen dat uw ziel naar Jezus uitgaat. Zie het eens bij die bloedvloeiende vrouw. Wat had ze niet gedaan om beter te worden, maar het werd steeds erger. Hoe kwam dat? Ze was aan het verkeerde adres! Ze moest bij Jezus zijn! En toen ze van Hem hoorde, kwam er zo´n verlangen om tot Hem te gaan. Sterker en sterker werd haar geloof en toen kwam het moment, toen kon ze niet meer in haar huis blijven. Ze moest….gedrongen door de heilige Geest. Ze kon niet anders meer. O wat vermag het geloof: `Als ik alleen maar de zoom van Zijn kleed mag aanraken, dan zal ik genezen zijn.` Misschien zegt iemand: Zou ik ook welkom zijn bij Hem? Als u ziet op uzelf, dan kan het nooit! Maar weet u wat de Heere nu zo dikwijls doet? Hij nodigt! Hij wil tot u komen door Zijn woord en daarin is Zijn stem te horen: `O alle gij dorstigen, komt tot de wateren; gij die niets hebt, komt tot Mij. Wie dorst heeft, kome tot mij en drinke van het Water des levens om niet! Komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven!´ Hoort u het, arme zondaar? U bent welkom bij Hem. Nooit heeft Hij tot het huis van Jakob gezegd:” Zoek Mij tevergeefs.” Ja, Hij weet wel hoe u tobt en onwaardig bent. Daarom zegt Hij het ook zo: `Die tot Mij komt, zal ik NIET uitwerpen!´ Dat denkt u wel, maar dat doe Ik niet! `Zo iemand dorst, die kome tot Mij…` en wat mag een arme zondaar bij Hem komen doen? Hij mag drinken van het water des Levens!
Wat wil dat zeggen? Dat de HEERE dat gemis in uw hart, die leegte, gaat vervullen, vol gaat maken. Waarmee dan? Met Zichzelf en al Zijn weldaden. Dan wordt de gemeenschap ervaren met de Heere. Dan neemt de Heere alle zorgen weg, alle bezwaren. Dan neemt Hij uw zonden weg en mag u de troost beleven van de vergeving der zonden. Dan is het weer goed tussen God en uw hart. Alles wat u mist, is bij Hem te verkrijgen, om niet. Onze Nederlandse Geloofsbelijdenis belijdt in artikel 29 dat Gods kinderen gestadig de toevlucht nemen tot Zijn bloed, Zijn dood, Zijn lijden en Zijn gehoorzaamheid. Zucht u misschien onder de last van uw zonden? Vlucht tot de Heere Jezus. Hij zegt: Zo iemand zucht onder het pak van zijn zonden, die kome tot Mij en drinke van Mijn bloed! Want Mijn bloed reinigt van alle zonde! Is de kracht van de zonde zo groot? Ziet u zo tegen de dood op? Vlucht tot de Heere Jezus. Hij zegt: Zo iemand bezwijkt onder de kracht van de zonden, die kome tot Mijn dood! Want Ik heb door Mijn dood de wereld overwonnen! Zo iemand bang is voor de dood, die kome ook tot Mijn dood! Ik heb de dood verslonden tot overwinning! Vecht de satan u aan? Wordt u zo beproefd? Is uw lijden zo groot? O, zie toch op Mijn lijden. Ik weet hoe zwak u bent, Mijn kind. Zie op Mijn wonden! Daar is balsem voor uw wonden! Begeert u om heilig voor Mij te leven? Lukt het niet? Kun je zonder Mij niets doen? Zo iemand onbekwaam is tot enig goed, die kome tot Mijn gehoorzaamheid! Want wie in Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht. Wat een rijkdom in deze Fontein! Bij Hem is alles te verkrijgen voor de tijd en voor de eeuwigheid. Hier, bij Hem, wordt het vette van Zijn huis gesmaakt. En een volle beek van wellustmaakt hier, bij Hem, elk in liefde dronken.
Ds. J. de Bruin, Rotterdam

Geplaatst in Meditaties.