Nieuwsbrief

Brief 10

Christelijke Gereformeerde Kerk te Doornspijk

Scribaat
J. de Haan
Prinses Maxima-erf 2
8071 RV  Nunspeet
0341-258494
scriba@cgkdoornspijk.nl

Nunspeet, 10 oktober 2020

Beste gemeenteleden

Vanmorgen zijn wij – voorzover wij aanwezig konden zijn – als kerkenraad bij elkaar geweest. Twee zaken vroegen onze aandacht.

  1. Het aantal kerkgangers per dienst.
  2. Viering van het H. Avondmaal DV 18 oktober.

Rekening houdend met het dringende advies van onze overheid om het aantal kerkgangers niet meer dan dertig personen te laten zijn en het feit dat wij als kerk ook een voorbeeldfunctie hebben, heeft de kerkenraad besloten om dit advies op te volgen. Dat heeft tot gevolg dat met ingang van morgen maar één groep de kerkdienst fysiek kan bijwonen.

Er is ook gesproken over het zingen in de kerk. Het aantal te zingen psalmen zal verminderd worden. Tot voor kort was het zo dat zij die op de eerste rij zaten mochten zingen. Dit willen wij enigszins wijzigen. Om afstand te houden richting de kansel wordt er alleen gezongen door hen die op de 3e lange rij van voren zitten. Dus de eerste twee rijen blijven onbezet.

Als kerkenraad hebben we geen besluit genomen over het al dan niet dragen van een mondkapje bij binnenkomen en verlaten van de kerk. We laten het aan u over om dit wel of niet te doen.

Wat betreft het punt van H. Avondmaal heeft de kerkenraad ook moeten besluiten om dit niet te laten doorgaan.

U begrijpt dat het niet gemakkelijk was om dergelijke besluiten te nemen. Maar gelet op het feit dat momenteel veel personen besmet worden (5000 per dag) zag de kerkenraad geen andere mogelijkheid. Als kerkelijke gemeente moeten we niet de grenzen op zoeken door zo ver mogelijk te gaan. We moeten ook verstandig handelen. Spreuken 3:6 zegt “Vertrouw op de HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet”.

Voor morgen 11 oktober wordt uitgenodigd groep 4 voor de morgendienst en groep 5 voor de middagdienst.

Zondag 18 oktober morgendienst groep 6 en middagdienst groep 1

Zondag 25 oktober morgendienst groep 2 en middagdienst groep 3

Wij hopen en verwachten dat zij die naar de kerk kunnen, komen zullen! Wel willen we u nog eens wijzen op de gemaakte afspraken:

  1. Thuis blijven bij klachten
  2. Handen ontsmetten bij binnenkomst
  3. Afstand houden 1,5 meter zowel binnen als buiten
  4. De koster wijst een plaats aan
  5. Hoesten en niezen in ellenboog
  6. Zo min mogelijk de toiletten gebruiken
  7. Jassen meenemen naar zitplaats! (geen gebruik kapstok)

Als gehele gemeente kunnen we nog steeds niet fysiek bijeen komen. Maar zoals u begrijpt gaan de kosten wel gewoon door. We vragen u daarom vriendelijk uw giften digitaal over te maken. Dit kan op verschillende manieren.

U kunt daarvoor een bedrag overmaken op de rekening van de kerk en diaconie en/of de activiteitencommissie. Eventueel kunt u aangeven waar de gift specifiek voor bestemd is

De rekeningnummers die u hiervoor kunt gebruiken zijn:
NL 07 RABO 0314 7088 63 (kerk)
NL 76 RABO 0314 7977 34 (diaconie)
NL 66 RABO 0314 7250 67 (activiteitencommissie)

Wanneer u geen gebruik maakt om digitaal een bedrag over te maken is het ook mogelijk om een enveloppe met geld bij een van de kerkenraadsleden door de brievenbus te doen.

Onlangs zag ik een foto van een man met een mondkampje op. Nu zult u zeggen dat is niet zo bijzonder, dat zie ik elke dag wel. U hebt gelijk. Maar, weet u, wat nu zo bijzonder was? Op die foto had hij op zijn mondkapje een Bijbeltekst geschreven. Namelijk Jozua 1:9. En wat staat daar nu? Een woord met een diepe betekenis. “…wees sterk en heb goede moed, en verschrik niet en ontzet u niet: want de HEERE, uw God, is met u alom, waar gij heengaat”.

We beleven moeilijke tijden. Veel vragen kunnen op ons afkomen. Hoe zal het gaan met de kerk? Wordt het weer zoals we gewend waren? Veel weten wij niet. Laten we  onze vinger leggen bij dit woord van Jozua. Met dit woord kunnen we verder.

Wij wensen u allen, jongeren en ouderen, Gods onmisbare zegen toe.

Met een hartelijke groet en Gode bevolen,

Uw kerkenraad.

 

Brief 9

Christelijke Gereformeerde Kerk te Doornspijk

Scribaat
J. de Haan
Prinses Maxima-erf 2
8071 RV  Nunspeet
0341-258494
scriba@cgkdoornspijk.nl

Nunspeet, 09 oktober 2020

Beste gemeenteleden

Ongetwijfeld zult u gehoord of gelezen hebben dat minister Grapperhaus begin deze week een dringend advies aan de kerken heeft gegeven wat betreft het aantal personen in een kerkdienst. Zijn advies was om het aantal bezoekers in de eredienst terug te brengen tot dertig personen. Omdat er maandag 28 september door het kabinet nog geen nadere beperkingen aan de kerken waren opgelegd, had hij zaterdag 3 oktober nog een oproep gedaan aan de kerken om de richtlijnen van het RIVM serieus te nemen.

Dit advies van onze minister om terug te gaan naar 30 bezoekers heeft tot veel reacties geleid. In de krant en op sociale media kunt u daar uitgebreid over lezen.

Afgelopen woensdagavond hebben wij als kerkenraad er over gesproken wat dit advies betekent voor onze gemeente. Terug naar dertig personen in de kerkdienst? Kan het H. Avondmaal zondag 18 oktober bediend worden? Het is niet eenvoudig en vraagt veel wijsheid en voorzichtigheid. De wereld let nauwlettend op hoe de kerken met het advies omgaan. We willen de gemeente daarom van harte oproepen om deze zaak in het gebed een plaats te geven en te bidden om wijsheid voor ons als kerkenraad om hierin verantwoord leiding te geven.

Omdat er vandaag ook nog informatie zou komen, heeft de kerkenraad nog geen besluit genomen. Als kerkenraad hopen we morgen nog bijeen te komen om een besluit te nemen t.a.v. aan het aantal personen per kerkdienst. Wij hopen u dan ook morgen in de loop van de dag hierover te informeren.

Wij willen u oproepen tot een dringend gebed tot de Heere van de kerk. Dat hij ons gedachtig wil zijn.

We denken aan allen die het moeilijk hebben in deze tijd van crisis waarin veel zo anders is dan we gewend waren. Vooral nu het langer duurt. Dat er ook gebed mag zijn voor hen die te maken hebben met eenzaamheid, onzekerheid en angst.

Geve de Heere dat de tijd spoedig mag aanbreken dat we als gehele gemeente weer naar de kerk kunnen gaan. Jongeren en ouderen. Om naar Zijn woord te luisteren. Ik las ergens een treffend citaat van Thomas Watson, een predikant uit Engeland die leefde in de 17e eeuw. Hij schrijft: “Ga op onder het Woord om er gelijkvormig aan te worden”.

Dankbaar mogen we vaststellen dat er onderlinge betrokkenheid mag zijn in de gemeente. Laten we elkaar niet vergeten en voortdurend denken aan de oproep van Paulus: ‘Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God’ (Filippensen 4:6).

Wij wensen u allen, jongeren en ouderen, Gods zegen toe.

Met een hartelijke groet en Gode bevolen,

Uw kerkenraad.