Nieuwsbrief

Brief 8

Nunspeet, 20 juni 2020

Beste gemeenteleden

Hoe vaak hebt u het de laatste drie maanden niet gehoord en hebt u het wellicht ook zelf wel gezegd: het zijn bijzondere tijden die wij nu beleven. Eind februari de eerste besmetting in N. Brabant. En daarna hoorden we steeds vaker over besmettingen. Zondag 15 maart was er een persconferentie waar ingrijpende maatregelen werden aangekondigd. Scholen werden gesloten, mensen mochten niet meer bezocht worden, de horecagelegenheden gingen dicht enz. Er werd zelfs een NL-Alert rond-gestuurd.

Maar in een ander opzicht leven we ook in een heel bijzondere tijd. We leven in het  laatste der dagen. Dit is een Bijbelse uitdrukking. Wij leven in de eindtijd, de periode tussen de eerste komst van Christus en Zijn tweede komst. We hebben het Pinkster-feest herdacht. Petrus mocht verkondigen dat de profetie van Joël vervuld is (Hand. 2). En, jonge mensen, let er eens op wie hij dan eerst noemt. Dat zijn de jongeren, zie vs. 17. Bijzonder dat hij eerst de jeugd noemt als het gaat om het kennen van de Heere en het getuigen van Hem. Wij denken vaak eerst aan de ouderen, maar dat doet Joël hier niet. Hij noemt eerst de jongeren en dan de ouderen. Jonge mensen, hoe hebben jullie de Pinksterdagen beleefd? Herken je je in de profetie van Joël? Heeft de Bijbel, het gebed een plaats in je leven? Bedenk dat wie de Heere dient, die heeft pas echt toekomst!

Dankbaar mogen we nu vaststellen dat de verspreiding van het virus minder wordt. We mogen ook de Heere dankbaar zijn dat er binnen onze gemeente niemand is overleden aan dit virus.

Aan het kerkelijke leven kwam abrupt een eind. De catechisaties konden niet meer gehouden worden, de belijdenisdienst kon niet doorgaan, het verenigingsleven stond stil, bezoeken konden niet meer afgelegd worden. De gemeenteavond kon geen doorgang vinden. Evenzo de ambtsdragers verkiezing. Wat dit laatste betreft is de gedachte nu dat dit doorgeschoven wordt naar DV maart 2021.

Wel mag elke zondag het Woord van de Heere nog verkondigd worden. Maar het is nog steeds een vreemde gewaarwording om met inmiddels dertig personen in de kerk te zitten. Helaas kunnen we nog niet op de gewone wijze samen komen rondom Gods Woord. Was het misschien allemaal te gewoon geworden? Wat wij altijd zo van zelfsprekend vonden, blijkt niet zo van zelfsprekend te zijn. Denkt u hier ook wel eens over na? Wat heeft de Heere met dit alles ons te zeggen? “Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft”. Maar wat zou het nu groot zijn als we ook iets mogen kennen van het vervolg van dit vers “Hij spreekt gewis tot elk, die voor Hem leeft”. Ps. 85:2 ber.

Ook al zien we elkaar als gemeente op zondag niet toch waren we met elkaar verbonden rondom het Woord van God. Het zal niet altijd gemakkelijk zijn om als gezin op de bank of rondom de tafel mee te luisteren of kijken. Of als we alleen in onze woonkamer zijn. Maar thuis kunnen we ook kerk houden. Door uit de Bijbel mee te lezen, te luisteren, te bidden, te zingen en te collecteren. Wat is het nodig om naar Zijn stem te horen. Zeker ook in deze tijd. Wie we ook zijn, jongeren en ouderen, niemand van ons kan zonder Gods Woord. Het zou kunnen zijn dat we later tegen elkaar zeggen: wat was het ondanks alles toch een goede tijd!

Dat we elkaar in deze tijd niet vergeten. Wat kan een kaartje of een telefoontje goed doen. Zeker, bij diegenen die aan huis gebonden zijn en nog geen bezoek kunnen ontvangen. Fijn te merken dat er op verschillende wijze aandacht aan elkaar wordt gegeven.

Als kerkenraad proberen we voorzichtig het bezoekwerk weer op te starten. Dit zal in overleg met u/jou zijn. Wellicht zullen er zijn die nog geen bezoek durven ontvangen. Daar hebben we uiteraard alle begrip voor.

Onlangs hebben verschillende jongeren gehoord dat zij geslaagd zijn en daarmee hun opleiding hebben afgerond. Zeker, het was dit jaar anders dan vorige jaren. Geen schriftelijk examen met alles wat erbij hoort aan spanning en stres. Dit was voor jullie nu niet van toepassing. Sommigen zullen het fijn gevonden hebben. Maar er zijn ook die het toch wel gemist hebben om niet je plaats in te nemen in de examenzaal. Van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma en Gods zegen toegewenst bij je vervolgopleiding of werk.

Zoals we afgelopen maart geen H. Avondmaal konden vieren zal dat in deze maand ook niet kunnen. Het is nu nog te vroeg om aan te geven hoe het in september zal zijn. In ieder geval zal het nog wel heel wat denkwerk met zich meebrengen heo het een en ander georganiseerd moet worden.

Als gehele gemeente kunnen we nog steeds niet fysiek bijeen komen. Maar zoals u begrijpt gaan de kosten wel gewoon door. We vragen u daarom vriendelijk uw giften digitaal over te maken. Dit kan op verschillende manieren.

U kunt daarvoor een bedrag overmaken op de rekening van de kerk of de diaconie of de activiteitencommissie. Daarbij vragen we u om specifiek aan te geven voor welk doel (kerk, diaconie, activiteitencommissie of anders) deze gift bestemd is. De rekeningnummers die u hiervoor kunt gebruiken zijn:
NL 07 RABO 0314 7088 63 (kerk)
NL 76 RABO 0314 7977 34 (diaconie)
NL 66 RABO 0314 7250 67 (activiteitencommissie)

Wanneer u geen gebruik maakt om digitaal een bedrag over te maken is het ook mogelijk om een enveloppe met geld bij een van de kerkenraadsleden door de brievenbus te doen.

We herinneren u nog aan de weeksluiting vrijdagavond om 19.00 uur.
26 juni ds. Aarnoudse

Binnenkort weer met meer mensen de kerkdiensten bij mogen wonen heeft de kerkenraad besloten om per eind juni te stoppen met de weeksluiting.

Dit zal ook gelden voor de regelmatige verzending van nieuwsbrieven. Vanaf 13 maart heb u acht maal een nieuwsbrief ontvangen. Als het nodig is wordt u via de mail of een brief op de hoogte gehouden. Overigens is het ook goed om de website van onze gemeente in de gaten te houden.

Kort geleden is er een brochure verschenen onder de titel ‘Als de Heere roept’. Met als ondertitel ‘luisteren naar Gods stem in de coronacrisis’. Een vijftal predikanten en een proponent uit evenzoveel kerken heeft een hoofdstuk geschreven. Uit onze kerken is dat ds. Kieviet uit Renswoude. De kerkenraad heeft besloten dat op elk adres een brochure bezorgd zal worden. Waarschijnlijk zal dat tegelijk gedaan worden met de juli kerkbode. Het lezen van deze brochure zou er toe kunnen leiden dat het tot een gesprek komt in onze gezinnen. Wat heeft de Heere ons te zeggen met deze crisis?

Ter overdenking een uitspraak van Thomas Brooks, een puritein uit Engeland die leefde in de 17e eeuw. In 1665 heerste er in Londen – waar hij predikant was – een ernstige pestepidemie.

“O vrienden, hoewel de besmetting van het hart het minst wordt opgemerkt, is het de ernstigste besmetting, en de meest gevaarlijke besmetting in de wereld. De enige zorg van de huichelaar is om zijn leven van besmetting te bewaren, maar de zorg van de oprechte christen is er vooral op gericht om zijn hart te bewaren voor besmetting.”

Wij wensen u allen, jongeren en ouderen, een gezegende zondag toe.

Met een hartelijke groet en Gode bevolen,

Uw kerkenraad.